Vedtægter

Vedtægter:

 • §1.

 1. Foreningens navn er Lidenlund Veteranbilklub.

 2. Foreningens adresse er: info@lidenlundveteranbilklub.dk ,

      samt den til enhver tid siddende formands postadresse.

 1. Foreningen er hjemmehørende i Lemvig.

 • §2.

Foreningens formål er at skabe og bevare interessen for veteran-/klassiske biler

 • §3.

Foreningen er åben for alle, som har en veteran-/klassisk bil, eller har ønske om og interesse for at anskaffe sig en.

Medlemskabet dækker medlemmet og samlever.

 • §4.

Foreningens kontingent fastlægges på generalforsamlingen for det følgende år.  

 • §5.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Generalforsamlingen holdes hvert år inden udgangen af marts.

Indkaldelse sker med minimum 21 dages varsel via mail/ Facebook.

Forslag / spørgsmål skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Endelig dagsorden skal udsendes en uge før generalforsamlingen.

Dagsordenen skal som minimum indeholde:

 1. Valg af dirigent

 2. a Valg af referent

 3. b. Dirigenten udpeger 2 stemmetællere 0

 4. Formandens beretning

 5. Godkendelse af regnskabet

 6. Fastsættelse af kontingent

 7. a. Valg af bestyrelse:

         2 personer i bestyrelsen er på valg lige år.

        3 personer i bestyrelsen er på valg ulige år.

 1. Valg af 1. og 2.suppleant

 2. Valg af revisor

Genvalg kan finde sted.

 1. Indkomne forslag

 2. Eventuelt

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med de fremmødte medlemmer.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Vedtagelser sker ved simpelt flertal.

 • §6.

Bestyrelsen eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelsen sker med minimum 14 dages varsel via mail/Facebook. Afstemningen følger reglerne i § 5, § 7 og § 8.

 • §7.

Vedtægtsændringer kan kun ske på ordinære generalforsamlinger. Ændringerne træder i kraft med det samme.

Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Ændringer i vedtægterne besluttes ved simpelt flertal blandt de fremmødte på den ordinære generalforsamling.

 • §8.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer. Bestyrelsen administrerer foreningen efter vedtægterne.

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen, jvf. § 5.

Alle personvalg foregår ved skriftlig afstemning.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og referent.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet modarbejder foreningens formål, eller undlader at betale kontingent.

 • §9            

  Kørselsgodtgørelse i forbindelse med beordret kørsel afregnes efter statens takster.              

 • §10

Regnskabet følger kalenderåret. Kassereren udarbejder hvert år et drifts- og statusregnskab.

 • §11

Formanden og kassereren tegner i fællesskab foreningen udadtil.

 • §12

Opløsning af foreningen kan ske ved at et simpelt flertal af de fremmødte på generalforsamlingen, og den ekstraordinære generalforsamling stemmer for en opløsning.

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens aktiver, når enhver er svaret sit, de til den tid værende medlemmer af foreningen.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 22.03.2023

Bestyrelsesmedlemmer:

 

________________________________          __________________________________

Svend Rasmussen, formand               Henny Larsen, kasserer

 

________________________________          __________________________________

Knud Larsen, næstformand                Henrik Kristensen

                          og sekretær 

                

________________________________

John Andersen