Referater


Lidenlund Veteranbilklub

 Dagsorden til generalforsamling 24. marts 2022.

Referat

 1. Valg af dirigent, bestyrelsen foreslår Jesper Pedersen

Beslutning: Jesper Pedersen valgt som dirigent. Jesper indleder med at konstatere, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

 1. a Valg af referent, bestyrelsen foreslår Jens Bale

Beslutning: Jens Bale valgt som referent.

 1. Dirigenten udpeger 2 stemmetællere

Beslutning: 2 stemmetællere udpeget.

 1. Formandens beretning

Beslutning: Formanden fortalte om bestyrelsens konstituering og møder efter den stiftende generalforsamling. Formanden berettede om klubbens aktiviteter i den forgangne periode. Han opfordrede medlemmerne til at komme med forslag til aktiviteter i det nye år.

 1. Godkendelse af regnskabet

Beslutning: Kassereren gennemgik regnskabet, som blev godkendt af generalforsamlingen.    

 1. Fastsættelse af kontingent for 2023.
  Bestyrelsen foreslår kr. 230 (inklusiv kontingent til Motorhistorisk samråd og            abonnement på MobilePay) 

Beslutning: Kontingent for 2023 på 230 kr. vedtaget.

Forhøjelse af kontingentet fra 200 kr. til 230 kr. blev drøftet, herunder nødvendigheden af abonnementet på MobilePay. Ved simpel håndsoprækning tilkendegav generalforsamlingen, at der var meget bred opbakning til kontingentforhøjelsen og et abonnement på MobilePay.   


 1. a. Valg af bestyrelse:

                      2 personer i bestyrelsen er på valg lige år

                      – Henny Larsen, modtager genvalg.

                      – Stephen Sommer, modtager ikke genvalg.

 Bestyrelsen foreslår John Andersen

          Beslutning: Henny Larsen og John Andersen valgt til bestyrelsen med applaus.

 1. b. Valg af 1. og 2.suppleant
 2. Jesper Pedersen, modtager genvalg
 3. Ryan Haras, modtager genvalg

  Beslutning: Jesper Pedersen og Ryan Haras valgt som 1. og 2. suppleant med applaus.

 1. c. Valg af revisor

Kjeld Nedergaard Hansen, modtager genvalg

             Beslutning: Kjeld Nedergaard Hansen valgt som revisor. Der kom forslag fra
             generalforsamlingen om valg af en revisorsuppleant, hvilket bestyrelsen vil overveje til
             næste generalforsamling.

 1. Indkomne forslag. (ingen)

             Beslutning: Punktet udgår.

 1. Eventuelt

             Beslutning: Opfordring fra medlemmer til at deltage i arrangementerne i Jesperhus
             og Lundø. Bestyrelsen supplerer med, at sådanne og lignende aktiviteter overlades til
             medlemmerne selv at arrangere, da forholdene omkring disse arrangementer kan give
             udfordringer med skader på bilerne (mange mennesker, tæt parkering m.v.). Hvis nogen
             gerne vil arrangere noget, kan man f.eks. bruge fællesgruppen på Facebook eller udsende
             fællesmail fra klubbens mailadresse.

             Forslag fra medlem om at arrangere temadage/værkstedsdage.


Referat: Stiftende Generalforsamling Lidenlund Veteranbilklub

Nr.Vinkel 3.11.2021

Dagsorden for Stiftende Generalforsamling:

 

1: Valg af dirigent.

2: Valg af referent.

3: Udpegning af 2 stemmetællere.

4: Redegørelse for stiftelsen af foreningen.

5: Vedtægter.

6: Foreningens fremtidige aktiviteter.

7: Foreningens økonomi, herunder fastsættelse af kontingent for 2022.

8:                   a. Valg af bestyrelse (5 medlemmer).

 1. Valg af 1. og 2. suppleant.
 2. Valg af revisor.

—————————————————————————————————————————

 

1: Valg af dirigent.

Kjeld Nedergaard Hansen stillede sit kandidatur til rådighed, og blev straks valgt af de fremmødte.

 

2: Valg af referent.

Lene Koustrup foreslået og valgt til opgaven.

 

3: Udpegning af 2 stemmetællere.

Richard

Kjelds kone

 

4: Redegørelse for stiftelsen af foreningen.

 

Henny Larsen forklarede hvorfor det nu er nødvendigt at Lidenlund Veteranbilklub skal være en “rigtig” forening/klub, primært set ud fra et juridisk / økonomisk perspektiv:

 

Hvorfor skal vi være en rigtig klub med vedtægter og CVR-nr?

Foreningskonto i banken:
Indestående bliver ikke talt med i kassererens private ”formue”, og der må derfor stå op til kr. 100.000, inden der skal betales negative renter.

Uden en foreningskonto vil klubbens indestående være registreret som kassererens ejendom, og det vil betyde, at hvis kassereren dør, vil pengene indgå i boet efter denne.

NemID, NemKonto og digital postkasse:
Al kommunikation med det offentlige skal foregå elektronisk.

Hvis vi f.eks. søger tilskud fra det offentlige (og får det bevilget), skal det kunne indsættes på en NemKonto.

 

Stephen Sommer forklarede hvorfor et medlemskab af Motorhistorisk Samråd vil være fordelagtigt fremover, set ud fra både et forsikringsmæssigt og et “lobbyistisk” perspektiv:

MOTORHISTORISK SAMRÅD (MhS) har til formål at fremme bevarelsen og fritidsanvendelsen af motorkøretøjer af kultur- og motorhistorisk interesse i Danmark og udbrede kendskabet til sådanne motorkøretøjer. MhS varetager de tilsluttede klubbers fælles interesser, i relation til offentlige myndigheder, forsikringsselskaber, interesseorganisationer i ind- og udland, samt deltager i internationalt samarbejde inden for det motorhistoriske område.

Arbejdsskadeforsikring:
Dækker klubbens egne medlemmer, medens de arbejder for deres klub, hvad enten det er under et arrangement, ved afholdelse af klubmøder og bestyrelsesmøder, eller under arbejde med den daglige drift af klubben. Arbejdsskadeforsikring er lovpligtig, hvis man har ansatte. Motorhistorisk Samråd har en arbejdsskadeforsikring for at dække de gråzoner, hvor arbejdsskadestyrelsen anser frivilligt, ulønnet arbejde som omfattet af lovgivningen om arbejdsskade.

Erhvervsansvarsforsikring:
Den dækker klubbens gæster i forbindelse med arrangementer og klubaftener. En sådan forsikring er ofte krav fra Politiet og Kommunen, for at opnå de nødvendige tilladelser til at afholde eksempelvis et træf.

Netbankforsikring:
Denne dækker de midler der er indestående på klubbens bankkonti. Som udgangspunkt har private ikke behov for at forsikre mod indbrud i en netbank, men foreninger vil ofte blive sidestillet med erhvervsdrivende, som ikke nødvendigvis kan få deres tab dækket ved et sådan indbrud.

 

Der vil være rigelig tid til at diskutere og overveje om klubben skal være medlem af MHS, idet de først har møde igen november 2022.

Ellers skal man være opmærksom på at klubben skal have/købe andre, dyrere forsikringer for at kunne afholde arrangementer fremover.

 

 1. Vedtægter.

De fremsendte/uddelte vedtægter blev gennemgået: herunder kun kommentar, hvis der blev debatteret og/eller vedtaget ændringer. Ændringer markeret med rød tekst.

 

 • 1.
 1. Foreningens navn er Lidenlund Veteranbilklub.
 2. Foreningens adresse er: info@lidenlundveteranbilklub.dk

       (NYT)Formandens adresse:      

 1. Foreningen er hjemmehørende i Lemvig.

 

 • Kommentar: Mangler fysisk adresse, skal være formandens adresse.

 

 • 3.

Foreningen er åben for alle, som har en veteran-/klassisk bil, eller har ønske om og interesse for at anskaffe sig en.

Medlemskabet dækker medlemmet og samlever.

 

 • Kommentar: forsamlingen debatterede om hvorvidt det skulle være en klub for “biler” eller lande på den bredere formulering “køretøjer”. Beslutningen blev “biler”.

 

 • 5.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Generalforsamlingen holdes hvert år inden udgangen af marts.

Indkaldelse sker med minimum 21 dages varsel via mail/ Facebook.

Forslag / spørgsmål skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Endelig dagsorden skal udsendes en uge før generalforsamlingen.

Dagsordenen skal som minimum indeholde:

 1. Valg af dirigent.

1 a.                Valg af referent.

1 b.                Dirigenten udpeger 2 stemmetællere.

 1. Formandens beretning.
 2. Godkendelse af regnskabet.
 3. Fastsættelse af kontingent.

5 a. Valg af bestyrelse:

2 personer i bestyrelsen er på valg lige år. (NYT)

3 personer i bestyrelsen er på valg ulige år. (NYT)

5 b. Valg af 1. og 2.suppleant.

5 c. Valg af revisor.

Genvalg kan finde sted.

 1. Indkomne forslag.
 2. Eventuelt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med de fremmødte medlemmer.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Vedtagelser sker ved simpelt flertal.

 

 • Kommentar: Forsamlingen debatterede og vedtog at:

2 personer i bestyrelsen er på valg lige år.

3 personer i bestyrelsen er på valg ulige år.

Det blev pointeret at man på generalforsamlilngen vælger “personer” og ikke “funktioner” til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen.

 

 • 7.

Vedtægtsændringer kan kun ske på ordinære (eller ekstraordinære) SLETTES generalforsamlinger. Ændringerne træder i kraft med det samme.

Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Ændringer i vedtægterne besluttes ved simpelt flertal blandt de fremmødte på den ordinære (eller ekstraordinære) SLETTES generalforsamling.

 

 • Kommentar: Forsamlingen debatterede en evt. bekymring/risiko for “kup” mod en siddende bestyrelse. Enedes dog om at slette krav om ekstraordinær generalforsamling for at kunne vedtage vedtægtsændringer.

 

 • 8.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer. Bestyrelsen administrerer foreningen efter vedtægterne.

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen (i ulige år for 2 år ad gangen.) SLETTES

jvf. § 5. (NYT)

Alle personvalg foregår ved skriftlig afstemning.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og referent.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet modarbejder foreningens formål, eller undlader at betale kontingent.

 

 • Kommentar: her i § 8 foretages en rettelse jvf. ny tekst i § 5.

 

 • 9 (NYT: nr. rettet)

Regnskabet følger kalenderåret. Kassereren udarbejder hvert år et drifts- og statusregnskab.

 

 • Kommentar: Det blev debatteret om hvorvidt det var fornuftigt/nødvendigt med et budget.

Det blev ikke vurderet nødvendigt i en klub at denne art.

 

 • 11 (NYT: nr. rettet)

Opløsning af foreningen kan ske ved at et simpelt flertal af de fremmødte på generalforsamlingen og den ekstraordinære generalforsamling (NYT) stemmer for en opløsning.

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens aktiver, når enhver er svaret sit, de til den tid værende medlemmer af foreningen.

 

 • Kommentar: Forsamlingen debatterede og vedtog at tilføje formuleringen “og den ekstraordinære generalforsamling” i denne paragraf.

 

Se de tilrettede og gældende vedtægter vedhæftet.

 

6: Foreningens fremtidige aktiviteter.

 

Knud Larsen gennemgik de kommende / planlagte aktiviteter 2021 / 2022:

-det blev pointeret at man altid er velkommen til at foreslå et nyt arrangement.

 

Planlagte aktiviteter for Lidenlund Veteranbil Klub november – december 2021 og starten af 2022:

Lørdag 6.november 2021 kl.13.00 Tvind.

Torsdag 2.december 2021 kl.19.00 Juleafslutning på Nørre Vinkel.

Torsdag 10.februar 2022 kl.19.00 Rundvisning på Klimatoriet.

 

Planlagt uden aftaler:

Torsdag 24.marts 2022 Generalforsamling / Opstartsmøde Lidenlund Veteranbilklub

Lørdag 7.maj 2022 Sea War museet Thyborøn

Lørdag 18.juni 2022 Lidenlundløb

________2022 Hjerm Kalkgruber

Aftaler med Handels- og eventchef  Mai Lindgaard

 

7: Foreningens økonomi, herunder fastsættelse af kontingent for 2022.

 

Henny Larsen redegjorde for klubbbens økonomiske situation. 

Foreningens økonomi:

Indestående d. 3. november:                                         kr. 37330,80

Udgifter til bespisning d. 3. november:    kr. 12950,00

Beløb, der overføres til den nye klub:      kr. 24380,80

 

Det blev foreslået at fortsætte det nuværende årskontingent på 200,-kr / person / husstand. Dette blev vedtaget af forsamlingen.

 

8 a. Valg af bestyrelse (5 medlemmer)

8 b. Valg af 1. og 2. suppleant.

8 c. Valg af revisor.

 

8.a  Valg af bestyrelse:

 

Opstillede kandidater:

Stephen Sommer

Henny Larsen

Knud Larsen

Henrik Kristensen

Svend Rasmussen

Alle 5 opstillede kandidater blev valgt.

 

8 b. Valg af 1. og 2. suppleant:

Opstillede kandidater:

Jesper Pedersen

Ryan Haras

Begge opstillede kandidater blev valgt.

1.suppleant: Jesper Pedersen

2.suppleant: Ryan Haras

 

8 c. Valg af revisor:

Opstillet kandidat:

Kjeld Nedergaard Hansen

Den opstillede kandidat blev valgt.

 

Det blev besluttet, at det på 1. ordinære Generalforsamling i Lidenlund Veteranbilklub i 2022 er Stephen Sommer og Henny Larsen som er på valg. (2 personer – lige årstal)

Den stiftende generalforsamling i Lidenlund Veteranbilklub var hermed gennemført.

71 personer deltog i generalforsamlingen.