Generalsorsamling 2022.

Lidenlund Veteranbilklub

 Dagsorden til generalforsamling 24. marts 2022.

Referat

 

 1. Valg af dirigent, bestyrelsen foreslår Jesper Pedersen

Beslutning: Jesper Pedersen valgt som dirigent. Jesper indleder med at konstatere, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

 1. a Valg af referent, bestyrelsen foreslår Jens Bale

Beslutning: Jens Bale valgt som referent.

 1. Dirigenten udpeger 2 stemmetællere

Beslutning: 2 stemmetællere udpeget.

 1. Formandens beretning

Beslutning: Formanden fortalte om bestyrelsens konstituering og møder efter den stiftende generalforsamling. Formanden berettede om klubbens aktiviteter i den forgangne periode. Han opfordrede medlemmerne til at komme med forslag til aktiviteter i det nye år.

 1. Godkendelse af regnskabet

Beslutning: Kassereren gennemgik regnskabet, som blev godkendt af generalforsamlingen.    

 1. Fastsættelse af kontingent for 2023.
  Bestyrelsen foreslår kr. 230 (inklusiv kontingent til Motorhistorisk samråd og            abonnement på MobilePay) 

Beslutning: Kontingent for 2023 på 230 kr. vedtaget.

Forhøjelse af kontingentet fra 200 kr. til 230 kr. blev drøftet, herunder nødvendigheden af abonnementet på MobilePay. Ved simpel håndsoprækning tilkendegav generalforsamlingen, at der var meget bred opbakning til kontingentforhøjelsen og et abonnement på MobilePay.   


 1. a. Valg af bestyrelse:

                      2 personer i bestyrelsen er på valg lige år

                      – Henny Larsen, modtager genvalg.

– Stephen Sommer, modtager ikke genvalg.

 Bestyrelsen foreslår John Andersen

          Beslutning: Henny Larsen og John Andersen valgt til bestyrelsen med applaus.

 1. b. Valg af 1. og 2.suppleant
 2. Jesper Pedersen, modtager genvalg
 3. Ryan Haras, modtager genvalg

  Beslutning: Jesper Pedersen og Ryan Haras valgt som 1. og 2. suppleant med applaus.

 1. c. Valg af revisor

Kjeld Nedergaard Hansen, modtager genvalg

             Beslutning: Kjeld Nedergaard Hansen valgt som revisor. Der kom forslag fra
             generalforsamlingen om valg af en revisorsuppleant, hvilket bestyrelsen vil overveje til
             næste generalforsamling.

 1. Indkomne forslag. (ingen)

             Beslutning: Punktet udgår.

 1. Eventuelt

             Beslutning: Opfordring fra medlemmer til at deltage i arrangementerne i Jesperhus
             og Lundø. Bestyrelsen supplerer med, at sådanne og lignende aktiviteter overlades til
             medlemmerne selv at arrangere, da forholdene omkring disse arrangementer kan give
             udfordringer med skader på bilerne (mange mennesker, tæt parkering m.v.). Hvis nogen
             gerne vil arrangere noget, kan man f.eks. bruge fællesgruppen på Facebook eller udsende
             fællesmail fra klubbens mailadresse.

             Forslag fra medlem om at arrangere temadage/værkstedsdage.

Leave A Reply